Lyckad fastighetsutveckling prisas!

Artikel hämtad från Partille kommuns webbplats.

Aspelin Ramm Fastigheter AB och Annette Forsgren på Arkitekterna Krook & Tjäder AB får Partille kommuns byggpris 2019 för gestaltningen och byggnationen av nya Vallhamra torg, etapp 2.

– Hållbart byggande handlar om att bygga bra och användbara miljöer där folk trivs att vara och att bo. Vi fäster stor vikt vid gestaltningen av de miljöer vi bygger och lägger generellt mycket tid på själva utformningen. Det gör att det är extra roligt att få ta emot årets byggpris, säger Eva Marby, bostadsutvecklingschef och Mathias Vårström, bygg- och projektchef på Aspelin Ramm.

– Det är fantastiskt roligt att få detta pris och att kommunen uppmärksammar resultatet av våra gemensamma ambitioner att utveckla och förnya Vallhamra torg, säger Annette Forsgren, arkitekt och studiochef på Krook & Tjäder.

I sammanhanget vill de tre även lyfta fram medarbetarna i sina respektive arbetsgrupper och deras betydelse för projektets genomförande och rikta ett stort tack till totalentreprenören Tuve Bygg och andra konsulters insatser för att möjliggöra nya Vallhamra torg.

Nytt landmärke och fungerande centrum

Mottagare av Partille kommuns byggpris utses av bygg- och miljönämnden. Utmärkelsen delas ut för hus eller byggnader av hög arkitektonisk kvalitét. Byggnaderna ska vara färdigställda under året och priset tilldelas byggherre och/eller arkitekt.

Aspelin Ramm Fastigheter AB och Annette Forsgren på Arkitekterna Krook & Tjäder AB får Partille kommuns byggpris 2019 följande motivering:

”Välstuderade och ljusa lägenheter klädda i modernismens vita fasader som kompletterats med en lekfull färgsättning och intressanta materialval har resulterat i ett bostadskvarter som trots sin relativa storlek samspelar väl med sin omgivning. Ett landmärke för omgivningen har skapats och södra Sävedalen har fått ett nytt välfungerande stadsdelscentrum.”

Utdelningen av byggpriset sker på bygg- och miljönämndens sammanträde den 18 december.

Blåst nytt liv i torget

Vallhamra torg byggdes som ett modernt stadsdelscentrum i södra Sävedalen på 1960-talet. Men med växande antal invånare med nya behov och nya livsmönster, tappade torget med tiden sin forna glans. Närmare femtio år senare var det därför hög tid för förnyelse.

– Uppdraget från Aspelin Ramm Fastigheter har varit att blåsa nytt liv i torget och att skapa ett uppdaterat väl fungerande och tilltalande centrum i södra Sävedalen med nya bostäder som i sig bidrar till att skapa en trivsam livsmiljö. Med bebyggelsen har vi även velat förstärka stråket mellan torget och Vallhamra skola för bättre samspel och ökad rörelse i området, säger Annette Forsgren på Krook & Tjäder.

Eftertraktade bostäder

Nya Vallhamra torg har vuxit fram i etapper mellan 2013 och 2019.

I den första etappen fick Ica Supermarket nya lokaler. Ovanpå affären byggdes dessutom 36 nya bostadsrätter. I den andra etappen, som Aspelin Ramm och Krook & Tjäder prisas för, tillkom 150 bostadsrätter fördelade på sex hus med upphöjda gröna gårdar. Husen mot torget och mot Ugglumsleden fick dessutom moderna butikslokaler i gatuplan. I den avslutande etappen tillkom ytterligare ett cirka 50 nya bostadsrätter fördelade på tre hus innanför bebyggelsen i etapp 2.

De cirka 240 nya bostäderna i området har sålts näst intill i samma takt som de färdigställts.

Nyckel till framgång

– Vi är stolta och nöjda över att vår vision om ett levande torg där människor trivs och vill bo har uppfyllts. Men det krävdes mod att våga bygga nytt på en plats där inget förändrats på decennier. Att börja med att förbättra förutsättningarna för Ica-affären, visade sig vara en avgörande nyckel till den utveckling som vi ville åstadkomma, säger Mathias Vårström.

Aspelin Ramm fortsätter sitt engagemang i Vallhamra torg och har förstärkt sin position genom förvärvet av den fastighet som vårdcentralen och apoteket ligger i.

– Vi har idéer och förhoppningar om att kunna bidra till den fortsatta utvecklingen av området i samarbete med Partille kommun och Partillebo AB, avslutar Eva Marby.