Personuppgifts­behandling, GDPR

Aspelin Ramms behandling av dina personuppgifter

Aspelin Ramm Fastigheter värnar om din integritet och skyddet av de personuppgifter som vi behandlar i vår kontakt med dig. All behandling sker på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU/EES samt annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Aspelin Ramm Fastigheter AB med koncernbolag är personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs av oss eller för vår räkning. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har och för hur vi behandlar dessa. Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du i slutet av dokumentet.

Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

All information som kan kopplas till en individ är en personuppgift. När du har kontakt med Aspelin Ramm på någon av våra webbplatser kan du behöva ange dina personuppgifter till oss.  Vi samlar in och behandlar exempelvis följande uppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, meddelande, företag du arbetar på och annan information som du kan komma att lämna i samband med din kommunikation med Aspelin Ramm.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Detta behövs för att vi ska kunna erbjuda dig den bästa servicen, informationen samt hjälpa dig om du har frågor. Syftet kan vara att kunna kontakta dig exempelvis med anledning av intresseanmälan, administration kring vårt hyresförhållande, vid felanmälan och för att hantera vår affärsrelation. Behandlingen av dina personuppgifter grundas på intresseavvägning där Aspelin Ramm har ett berättigat intresse för att kunna upprätthålla kontakt och kommunikation med dig. Vi är alltid måna om att värna din integritet och samlar aldrig in integritetskänslig information.

Varifrån hämtar vi dina personuppgifter?

När du lämnar uppgifter på någon av våra webbplatser eller i annan kontakt med Aspelin Ramm samlas personuppgifterna in direkt från dig.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Tillgång till dina personuppgifter har bolag inom Aspelin Ramm koncernen och då endast de personer som behandlar dina personuppgifter i enlighet med syften och intresseavvägning, enligt ovan. Även bolagets ägare norska Aspelin Ramm Gruppen AS kan komma att ta del av relevanta personuppgifter. Dina personuppgifter kan också delas med samarbetspartners och leverantörer som utför tjänster åt Aspelin Ramm. För att skydda dina personuppgifter tillämpar vi tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för obehörig åtkomst.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Aspelin Ramm sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till syfte och berättigat intresse. Personuppgifterna gallras enligt tillämplig lagstiftning, i normalfallet två år efter avslutad kontakt, undantaget är underlag som behöver sparas enligt bokföringslagen eller annan lag.

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att:

  • Begära tillgång till de personuppgifter som Aspelin Ramm behandlar om dig (registerutdrag)
  • Få felaktiga personuppgifter om dig rättade (rättelse)
  • Få uppgifterna borttagna (raderas)
  • Invända mot viss behandling av dina personuppgifter (begränsa)
  • Begära att uppgifterna flyttas från oss till ett annat bolag (dataportabilitet)

Om du är missnöjd med hur Aspelin Ramm behandlar dina personuppgifter kan du inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter till Aspelin Ramm Fastigheter AB

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är
Aspelin Ramm Fastigheter AB, org.nr 556552–0805, Box 36, 431 21 Mölndal.
Om du har frågor kring hur Aspelin Ramm behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@aspelinramm.se.